Opzegging van de functie komt nu neer op ontslag nemen, dus geen WW-uitkering ontvangen

Nieuws

Opzegging van de baan: wat het nieuwe decreet van 18 april 2023 zegt

Als u uw functie verlaat, wordt u nu geacht ontslag te hebben genomen. Concreet, als vanaf woensdag 19 april 2023, datum van inwerkingtreding van het decreet gepubliceerd in Officiële krantbesluit u uw baan op te zeggen zodat u niet meer gaat werken, kan uw werkgever (maar niets is verplicht) u opzeggen om in ieder geval weer aan het werk te gaan.

Hoe kunt u het bevel krijgen om weer aan het werk te gaan?

Uw werkgever kan u nu per aangetekende brief of per brief tegen ontslag formeel aanmanen om uw werk te hervatten, zodat u uw afwezigheid kunt rechtvaardigen. Het document moet:

  • specificeer de termijn waarbinnen u moet terugkeren naar uw functie. Deze periode mag niet korter zijn dan 15 kalenderdagen (dus ook weekends en feestdagen).
  • onthoud dat als u niet weer aan het werk gaat, u geacht wordt ontslag te hebben genomen.

Geval nr. 1: als u een geldige reden voor afwezigheid hebt

Als je afwezig bent voor:

uw arbeidsovereenkomst is opgeschort en u wordt niet meer betaald totdat u weer in dienst treedt.

Geval nr. 2: als u geen geldige reden voor afwezigheid hebt

In dit geval zijn er twee opties mogelijk:

  • Je gaat weer aan het werk en daar verandert er voor jou niets.
  • Gaat u niet weer aan het werk, dan wordt u nu in behandeling genomen ontslag genomen. In dit geval zijn de gemeenrechtelijke regels van ontslag van toepassing:
  1. De kennisgeving: Afhankelijk van uw CAO moet u opzeggen. Als u weigert uw opzegging na te komen, hoeft uw werkgever u geen opzegvergoeding te betalen. Als het nu uw werkgever is die u vrijstelt van deze opzegging, ontvangt u een compenserende vergoeding die overeenkomt met het loon dat u zou hebben ontvangen als u de mogelijkheid had gehad om uw opzegging te geven. Tot slot, derde hypothese: als u en uw werkgever overeenkomen dat de opzeggingstermijn niet wordt nageleefd, ontvangt u geen compenserende vergoeding.
  2. het-ontslagbericht
  3. Uitbetaalde vakantiebijslag: uw niet-opgenomen verlofdagen moeten aan u worden uitbetaald in uw totale rekeningsaldo.
  4. Einde van contractdocumenten: uw werkgever zal u uw werkattest, uw kwitantie voor vereffening van eventuele rekeningen en een attest van werkloosheidsverzekering met als reden “ontslag” moeten geven.
  5. Uw rechten op werkloosheidsverzekering: dit soort ontslag geeft geen recht op werkloosheidsuitkeringen. U kunt zich inschrijven bij Pôle emploi om te profiteren van ondersteunende diensten bij het zoeken naar werk, maar u ontvangt geen werkloosheidsuitkering.

Kunt u de toepassing van het vermoeden van ontslag aanvechten?

Ja, u kunt naar de arbeidsrechtbank gaan om de toepassing van het vermoeden van ontslag aan te vechten. Het gerechtshof van dit orgaan heeft dan een maand de tijd om zich over de zaak ten gronde uit te spreken.