Onderdeel van de salarisbijdragen van een kaderlid in 2022 – berekening van het nettoloon

Loon

Welk percentage vertegenwoordigt de salarisbijdragen van kaderleden in 2022?

Om het bedrag van elke werknemersbijdrage te weten te komen die een functionaris in 2022 verschuldigd is, moet de volgende berekening worden gemaakt:

Bedrag van de bijdrage = Berekeningsgrondslag x Toepasselijk tarief

Berekeningsgrondslag = het verandert naargelang de betrokken bijdrage of bijdrage.

Ze kan :

 • Stemt overeen met het totale bedrag van de beloning van het kaderlid. Met andere woorden, zijn brutosalaris.
 • Af te sluiten. Er is sprake van een maandelijks sociaal zekerheidsplafond.
 • Wees forfaitair.

Toepasselijk tarief van kracht = het tarief is vast en specifiek voor elke werknemersbijdrage of voor elke werknemersbijdrage.

Om het totale betaalde bedrag aan loonkosten te achterhalen, moeten alle verkregen bedragen bij elkaar worden opgeteld. Het hangt in wezen af ​​van de vergoeding van de kadermedewerker. Het is dus uniek voor elke persoon.

Ongeveer,

 • DE Bijdragen van werknemers bedragen ongeveer 22% van het brutoloon. Of 28% van het nettoloon.
 • DE werkgeversbijdragen opstaan tussen 25 en 42% van het brutoloon. Dat is maximaal 54% van het nettoloon.

Urssaf biedt op haar website een tabel met gemeenrechtelijke bijdragen per 1 april 2022. Zo krijgt u een goed beeld van het percentage dat elke sociale bijdrage of sociale bijdrage vertegenwoordigt op uw loon.

Contributietarieven burgerlijk recht - aanvulling - april 2022
Tabellen met common law-bijdragepercentages per 1 januari 2022. Bron Urssaf.

Wat zijn loonheffingen?

Sociale bijdragen, maar ook sociale bijdragen, financieren de sociale bescherming van elke werknemer.

Sommige zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever. We hebben het over werkgeverslasten. Bijvoorbeeld de gezondheidsbijdrage, de mobiliteitsvergoeding, de bijdrage beroepsopleiding en de leerbelasting, bijdragen voor arbeidsongevallen.

Andere zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werknemer. We hebben het over loonkosten:

 • Sociale zekerheidsbijdragen.
 • Sociale bijdragen: de Algemene Sociale Bijdrage (de CSG) en de Bijdrage tot Terugbetaling van de Sociale Schuld (de CRDS).
 • Aanvullende pensioenbijdragen.

Weer andere zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Dit zijn bijvoorbeeld premies voor de ouderdomsverzekering.

Het is de Urssaf die de contributies en contributies int.

Voorbeeld berekening van het nettoloon uit het brutoloon

Premies en sociale lasten (loonlasten 2022 en werkgeverslasten 2022) worden berekend over het brutoloon. Ze maken het mogelijk om het netto belastbaar loon van de werknemer te verkrijgen. Dat wil zeggen, voor de werkgever, het bedrag dat aan de werknemer moet worden betaald.

Om van het brutoloon het nettoloon te verkrijgen, gaat de berekening als volgt:

Netto belastbaar loon = brutoloon – bijdragen en sociale lasten

Noteren : om uw nettoloon na inkomstenbelasting te berekenen, moet u het bedrag van uw bedrijfsvoorheffing inhouden.

Hier zijn 2 concrete voorbeelden van het berekenen van het netto maandloon uit het brutoloon, zichtbaar op de loonstroken van 2 kaderleden.

Lees ook: Begrijp en bereken het verschil tussen brutoloon en nettoloon

Voorbeeld 1 berekening van het nettoloon uit het brutoloon op een loonstrook

Voorbeeld loonstrookje
Voorbeeld 1 berekening van het nettoloon uit het brutoloon op een loonstrook

Voorbeeld 2 berekening van het nettoloon uit het brutoloon op een loonstrook

Voorbeeld loonstrook 1
Voorbeeld loonstrook 2
Voorbeeld 2 berekening van het nettoloon uit het brutoloon op een loonstrook

Wat is het verschil in sociale lasten tussen een beheerder en een niet-beheerder?

De bijdragen van een leidinggevende medewerker en die van een medewerker die geen leidinggevende is, zijn vrijwel identiek. In 2022 is het salaris in euro’s de belangrijkste bepalende factor voor de hoogte van de salarislasten. Het is niet langer de status van de werknemer, uitvoerend of niet-uitvoerend.

alleen Er blijven 2 verschillen bestaan ​​tussen deze 2 statuten inzake sociale lasten :

 • Verplicht pensioen tegen een tarief van 1,50% over tranche 1 van het salaris.
 • De bijdrage aan APEC.

Sinds 2019 betreft de Technische Balansbijdrage (CET) nu zowel kaderleden als niet-leidinggevenden. Het wordt geactiveerd zodra het plafond van de sociale zekerheid wordt overschreden en is dus niet langer afhankelijk van het uitvoerend statuut. Het enige tarief van de CET 2022-bijdrage is 0,35%.

Wat heeft het voor zin om in 2022 een leidinggevende te zijn?

Op 18 juni 2020 heeft deNationale Interprofessionele Overeenkomst (ANI) regelt de status van leidinggevenden :

 • Hij heeft aanleg voor functies van overwegend intellectuele aard.
 • Hij heeft functies die het denken en/of handelen van andere werknemers conditioneren of induceren.
 • Hij beschikt over voldoende initiatief- en/of autonomieruimte, waarvan de omvang afhangt van de hem toevertrouwde verantwoordelijkheden en/of delegatie van bevoegdheden.
 • Hij heeft een effectieve verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de werking en ontwikkeling van het bedrijf.

In 2022 zullen de verschillen tussen de status van uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder kleiner worden. Sinds de fusie van Arrco (het aanvullend pensioenfonds voor alle werknemers) en Agirc (het fonds voorbehouden aan kaderleden) telt enkel het loonbedrag mee voor de berekening van de pensioenbijdragen. De hoogte van de salariskosten van uitvoerende en niet-uitvoerende ambtenaren vertoont weinig verschil.

Hoe dan ook, er zijn nog steeds enkele voordelen aan het zijn van een leidinggevende :

 • Profiteer van flexibelere werktijden met het dagpakket of het urenpakket.
 • De bijdrage aan Apec maakt ondersteuning en advies mogelijk aan leidinggevenden in hun professionele loopbaan.
 • Bijdrage aan een specifieke voorzieningsregeling voor kaderleden.

Lees ook : Begrijp en controleer je loonstrook