Het betaalde verlof waarvan de meeste werknemers zich niet bewust zijn: cumulatief tot 5 jaar

Nieuws

Er zijn twee rechten die alle werknemers graag diepgaand willen kennen: vakanties en werkvergunningen om werk te missen zonder loonverlies. Beide kwesties worden opgelost in het Arbeidersstatuut, dat onder meer omvat: onbekende opleidingsvergunning door velen en dat biedt twee grote voordelen voor werknemers die willen blijven trainen: het is zo winstgevend en het is mogelijk accumuleren tot 5 jaar.

Deze opleidingsvergunning wordt geregeld in artikel 23.3 van het statuut en kan enkel aangevraagd worden door werknemers die minstens één jaar anciënniteit in de onderneming hebben. Met deze licentie kunnen mensen die aan deze vereiste voldoen, zich inzetten 20 uur per jaar beroepsopleidingzolang het studiemateriaal of de te volgen opleiding verband houdt met de activiteit in het bedrijf, al hoeft dat niet per se gekoppeld te zijn aan de functie of de toegewezen beroepsgroep.

De truc is, zoals gezegd, dat het maximaal 5 jaar kan worden verzameld. Dus in de praktijk In totaal kun je er 100 uur van genieten, zolang ze maar vijf jaar in het bedrijf werken. Ook mogen we niet vergeten dat het betaald wordt zolang de te volgen opleiding samenvalt met de werkuren, zodat het bedrijf of de werkgever niets kan inhouden op het salaris, dat volledig moet blijven ontvangen. Ook mag u niet in de “valstrik” trappen die sommige bedrijven proberen bij het toekennen ervan.

Het wordt niet besteed aan verplichte opleidingen

Zoals vermeld in artikel 23.3 van het Arbeidersstatuut is deze vergunning Het wordt niet besteed als u een opleiding volgt die het bedrijf verplicht moet geven door wettelijke bepaling. Met andere woorden: we blijven dezelfde verlofuren hebben, aangezien de tijd die aan de wettelijk verplichte opleiding wordt besteed, niet in aanmerking wordt genomen bij de berekening of dit verlof al dan niet is genoten.

Wat betreft de vraag hoe dit moet worden aangevraagd, specificeert de wet niet welk protocol moet worden gevolgd en of er voorafgaande kennisgeving moet worden gedaan. Het beperkt zich er slechts toe te zeggen dat “bij ontstentenis van wat in de collectieve overeenkomst is voorzien, de specificatie van de wijze waarop het verlof wordt genoten, zal worden vastgesteld in onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever.” Met andere woorden: als de collectieve overeenkomst niet uitlegt hoe u er om kunt vragen en ervan kunt genieten, moet dit tussen de werknemer en de werkgever worden overeengekomen. Het advies is altijd om dit verzoek schriftelijk vast te leggen.

Meer vergunningen en voordelen voor opleidingen

De opleidingsvergunning van 20 uur per jaar, cumulatief tot 5 jaar, is niet het enige recht dat in het Arbeidersstatuut is opgenomen om een ​​opleiding te mogen volgen. Via de Spaanse standaard wordt de recht om afwezig te zijn van de werkplek gedurende de tijd die nodig is om examens af te leggen, inclusief reizen. Deze wordt echter niet betaald, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Het herbergt ook het recht om aanpassing van de dag om cursussen te volgen beroepsopleiding, zolang deze verband houdt met de beroepsactiviteit; het verlenen van de juiste vergunningen voor opleiding of professionele ontwikkeling onder voorbehoud van de baan; Hij toegang tot telewerken als dit regime in het bedrijf bestaat en de uitgevoerde functies verenigbaar zijn met werken op afstand; en de voorkeur voor ploegendienst binnen de uren die in het bedrijf zijn vastgesteld als het gaat om studeren en het behalen van een accreditatiediploma van academische of professionele aard.

Al deze vergunningen zijn onafhankelijk, er kunnen er dus meerdere in hetzelfde jaar worden aangevraagd. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de onderneming in sommige gevallen het verzoek kan afwijzen als zij objectieve redenen aanvoert die wel onderbouwd moeten worden. Als dit niet het geval is, kan de werknemer een vordering indienen door eerst een bemiddelingsdocument in te dienen.