De BOE publiceert de verhoging van het minimumloon: bedragen per dag, maand en aanvullingen

Nieuws

De Staatscourant (BOE) publiceert de verhoging van het Interprofessioneel Minimumloon voor 2024, gaande van 1.080 euro tot 1.134 bruto euro per maand, een stijging van 5%. Koninklijk Besluit 145/2024 is dus in overeenstemming met artikel 27.1 van de geconsolideerde tekst van de Arbeiderswet, die precies de verhoging van het interprofessioneel minimumloon in Spanje regelt.

Deze BOE (die via deze link te raadplegen is) kent vier artikelen, één overgangsbepaling en twee slotbepalingen. Het is belangrijk om deze regel te kennen, omdat deze niet alleen afhangt van de salarisverhoging die ten goede zal komen aan de 2,3 miljoen werknemers die het minimumloon ontvangen, maar ook aan de bijna 22 miljoen werknemers in het land.

Wat zegt de BOE over de verhoging van het minimumloon?

In het eerste artikel wordt uitgelegd hoeveel het minimumloon bedraagt: het is vastgesteld in 37,8 euro per dag of 1.134 euro per maand. Dit geldt voor elke baan, of het nu in de landbouw, de industrie of de dienstensector is, en het maakt niet uit of de werknemer man of vrouw is, jong of oud. Dit salaris bestaat alleen uit geld; U kunt niet minder betalen als er een compensatie wordt aangeboden in een andere vorm (zoals eten of onderdak). Het genoemde bedrag geldt voor een volledige werkdag volgens wat in elke sector bij wet is vastgelegd, maar omvat bij de berekening van de dagvergoeding niet de zon- en feestdagen. Als iemand minder uren gaat werken, wordt zijn salaris eerlijk verlaagd op basis van de gewerkte uren.

Het tweede artikel zegt dat het minimumloon kan worden verhoogd met extra’s, afhankelijk van wat de collectieve arbeidsovereenkomsten en individuele contracten zeggen. Volgens artikel 26.3 van het Arbeidersstatuut is dit het geval basissalaris, toeslagen kunnen worden toegevoegd. Deze kunnen verschillende redenen hebben, zoals speciale vaardigheden, extra verantwoordelijkheden of bijzondere werkomstandigheden. Daarnaast kunt u ook de extra geld voor die salarissen die gebaseerd zijn op de productie of het behalen van bepaalde doelstellingen.

Het derde artikel stelt de regels vast die moeten worden toegepast bij het verhogen van het minimumloon, zodat aanpassing aan de normen vastgelegd in het ArbeidersstatuutWelke zijn de volgende:

  1. Het zal geen invloed hebben op de reeds hogere salarissen: Als een werknemer op jaarbasis al meer verdient dan het nieuwe minimumloon, wordt zijn of haar salaris niet aangepast.
  2. Een vergoeding: Het huidige inkomen van werknemers, alle concepten in ogenschouw genomen en jaarlijks berekend, kan worden gecompenseerd met de verhoging van het minimumloon.
  3. Aanpassingen in regelgeving: De huidige wetten en afspraken blijven bestaan, maar worden waar nodig aangepast om ervoor te zorgen dat iedereen minimaal het minimum jaarsalaris van 15.876 euro ontvangt.

Ten slotte legt het vierde artikel uit welke gevolgen dit heeft voor uitzendkrachten, uitzendkrachten en huishoudelijk personeel. Tijdelijke en tijdelijke werknemers die diensten verlenen aan een bedrijf voor minder dan 120 dagen krijgt bovendien minimumdagloon van 37,8 euro of het maandequivalent van 1.134 eurode verhouding die overeenkomt met zon- en feestdagen, evenals twee buitengewone bonussen per jaar, elk gebaseerd op dertig dagen salaris, waardoor een minimumloon per dag van 53,71 euro.

Wat vakanties betreft, zullen deze werknemers, samen met het minimumloon, het proportionele deel ontvangen dat overeenkomt met de minimale wettelijke vakanties in gevallen waarin het contract niet de volledige periode van vakantieplezier dekt. Indien de vakantieperiode samenvalt met het contract, wordt de bezoldiging geregeld door artikel 38 van het Arbeidersstatuut.

Voor binnenlandse werknemers die op externe basis in deeltijd werken, geldt daarentegen de Het minimumloon is vastgesteld op 8,87 euro per effectief gewerkt uur, in overeenstemming met artikel 8.5 van Koninklijk Besluit 1620/2011, inclusief alle beloningsconcepten. Opgemerkt moet worden dat in al deze gevallen het salaris alleen in geldelijke termen wordt beschouwd, zonder dat er kortingen voor betalingen in natura worden toegestaan.

Wanneer wordt het nieuwe minimumloon in Spanje van kracht?

Het Minimum Interprofessioneel Loon van 1.134 euro wordt van kracht op 8 februari 2024. Dit is hoe de BOE het vaststelt: “Dit koninklijk besluit zal in werking treden de dag na de bekendmaking ervan in de “Staatscourant” en zal van kracht worden in de periode tussen 1 januari en 31 december 2024, en zal bijgevolg overgaan tot de uitbetaling van het minimumsalaris in de periode tussen 1 januari en 31 december 2024. hetzelfde vastgesteld met ingang van 1 januari 2024”.

Wat de terugwerkende kracht betreft, betekent dit dat werknemers die de SMI innen, deze met ingang van 1 januari moeten ontvangen, dat wil zeggen dat ze op de loonlijst van februari de achterstallige bedragen voor dat verschil moeten zien dat niet is ontvangen.