Executive pensionering: alles wat u moet weten

Loon

Krijgen de bazen pensioen?

Bestuurders van vennootschappen hebben recht op de uitbetaling van ouderdomspensioen op voorwaarde dat zij zichzelf een bezoldiging betalen en voldoende bijdragen aan de verplichte regelingen waaraan zij zijn verbonden (basisregeling en aanvullende regeling). Hun premieperiode is dezelfde als die voor werknemers (162 tot 172 kwartalen afhankelijk van het geboortejaar), evenals de leeftijd die recht geeft op pensionering (62 tot 64 jaar, afhankelijk van het geboortejaar) en de leeftijd die recht geeft op volledig pensioen (67 jaar).

Daarentegen verschillen de aansluitings- en betalingsvoorwaarden naar gelang het bezoldigde zaakvoerders of niet-bezoldigde zaakvoerders zijn.

Managers gelijkgesteld als loontrekkende zijn onderworpen aan het algemeen stelsel van sociale zekerheid. Dit betreft:

In naamloze vennootschappen (SA) en naamloze vennootschappen (SELAFA) : de voorzitters – algemeen directeuren, de algemeen directeuren, de plaatsvervangende algemeen directeuren, de leden van het directiecomité;

In naamloze vennootschappen (SARL) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SELARL) : minderheids- of gelijkwaardige managers en minderheidspartners;

In eenmanszaken met beperkte aansprakelijkheid (EURL) : niet-partner managers;

In vereenvoudigde naamloze vennootschappen (SAS) : betaalde voorzitters en bestuurders;

In eenpersoons vereenvoudigde naamloze vennootschappen (SASU) : de voorzitters en bestuurders;

Onder firma’s onder firma (SNC) : niet-partner managers;

In professionele maatschappelijke organisaties (SCP) : partners met een arbeidsovereenkomst;

In burgerlijke vastgoedvennootschappen (SCI) met een maatschappelijk doel van burgerlijke aard : beheerders ;

In vastgoed bouw- en verkoopondernemingen (SCCV) : niet-beherende vennoten die niet deelnemen aan het bestuur en de controle van de vennootschap;

In commanditaire vennootschappen op aandelen (SCA) : niet-partner managers gebonden door een arbeidsovereenkomst;

In sommige non-profitorganisaties : de leiders.

In coöperatieve en medezeggenschapsvennootschappen (Scop) hebben alle leden van de coöperatie het statuut van werknemer. Dit geldt ook voor uitvoerende bestuursleden. Bijgevolg dragen ze bij en ontvangen ze een ouderdomspensioen onder dezelfde voorwaarden als elke andere werknemer.

Niet-betaalde managers behoren tot de categorie van niet-betaalde werknemers (TNS). Ook zij vallen onder de algemene regeling, maar dan bij de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen. Dit betreft:

In LLC’s : meerderheidsmanagers en meerderheidspartners die een bezoldigde activiteit uitoefenen;

In EURL’s : enige beherende of niet-beherende vennoten;

In NCS : alle vennoten;

In SCP’s : niet-werkzame partners;

In SCI’s met een zakelijk doel van commerciële aard : beheerders ;

In IKBV’s : beherende vennoten (feitelijk of rechtens) en niet-beherende vennoten die deelnemen aan het bestuur en de controle van de vennootschap;

In de SCA’s : medebeheerders;

Bij individuele bedrijven : zelfstandigen.

DE vrije beroepen vormen een bijzonder geval, aangezien zij in de meeste gevallen bijdragen aan de CNAVPL, het nationaal ouderdomsverzekeringsfonds voor de vrije beroepen, dat vervolgens het beheer delegeert aan tien beroepssecties, die elk overeenkomen met een soort beroep. Een kwart van de zelfstandigen stort zich in het CIPAV, een interprofessioneel voorzorgs- en ouderdomsfonds. De advocaten bijdragen aan het CNBF, het nationale fonds van de Franse balie. Sommige ongereguleerde liberale professionals bijdragen aan de algemene regeling via de sociale zekerheid van zelfstandigen, zoals de TNS. boeren profiteren ook van een speciale regeling, beheerd door de Mutualité sociale agricole (MSA).

Wat is het pensioen van een bedrijfsleider?

Voor een zaakvoerder in loondienst zijn de betaalde bijdragen voor zowel de basisregeling als de aanvullende regeling dezelfde als voor de loontrekkende werknemers (zie ons artikel over pensionering van kaderleden). Dividenden zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen en geven dus geen recht op pensioen. Het basispensioen geeft aanleiding tot een geplafonneerde bijdrage van 15,45% (8,55% werkgeversaandeel en 6,90% werknemersaandeel) binnen de grens van het socialezekerheidsplafond (43.992 euro in 2023) en een onbeperkte bijdrage (op basis van het volledige loon) van 2,3 %. Voor het aanvullend pensioen bedraagt ​​het bijdragepercentage 7,87% voor het deel van het salaris tot aan de PASS, en 21,59% voor het deel tussen één en acht PASS.

De berekeningswijze van het pensioen is identiek aan die van de werknemers: gemiddelde van de bezoldiging van de 25 beste jaren [dans la limite du PASS] x pensioentarief [sachant qu’une durée complète de cotisation donne droit à un taux de 50%] x (duur van de pensioenverzekering volgens de algemene regeling / duur van de verzekering om een ​​volledig pensioen te verkrijgen).

Voor het aanvullend pensioen is het een puntensysteem: de bijdragen maken het mogelijk om een ​​bepaald aantal punten te behalen. Op het moment van vereffening wordt het aantal punten vermenigvuldigd met de waarde van het punt op dat moment om het bedrag van het pensioen te verkrijgen.

Welk pensioen voor een zelfstandige bedrijfsleider?

Zelfstandigen

Voor een bedrijfsleider die onder het stelsel van zelfstandigen (TNS) valt, geven de bijdragen aan het basisstelsel voor de gewerkte jaren vóór 1973 recht op een pensioen in punten, berekend volgens de formule aantal verworven punten x waarde van de punt terugtrekken. Voor bijdragen vanaf 1973 geldt dezelfde berekeningsmethode als voor werknemers, rekening houdend met het gemiddelde loon, het pensioenpercentage en de bijdrageperiode.

TNS-medewerkers genieten ook van een uniek aanvullend pensioenplan, berekend in punten, waarvan de waarde varieert naargelang de aard en de datum van verwerving.

Het premiepercentage voor het basispensioen bedraagt ​​17,75% tot een PASS, ofwel 43.992 euro, daarboven 0,6%.

Wat het aanvullend pensioen betreft, bedraagt ​​het bijdragepercentage 7% onder een PASS, en 8% voor het inkomensdeel tussen één en vier PASS (175.968 euro). Voor niet-gereglementeerde vrije beroepen is er geen bijdrage onder de 43.992 euro, en het tarief is dan 14% tot 175.968 euro (vier PASS).

Vrije beroepen

Voor de vrije beroepen is de bijdrage voor het basispensioen evenredig met het niet-loongebonden inkomen: 10,1% tot 43.992 euro (het bedrag van het PASS) en slechts 1,87% daarboven en tot 219.960 euro (vijf PASSEN). Het bedrag van de bijdragen voor het aanvullend pensioen hangt af van het aanvullend pensioenfonds waarvan de beoefenaars afhankelijk zijn.

Het bedrag van het basispensioen varieert volgens drie parameters: aantal verworven punten, waarde van het punt, vereffeningspercentage (op basis van de duur van de verzekering). Sinds 1 januari 2021 is de waarde van de punt 0,5731 euro.

Zowel voor de TNS als voor de niet-gereglementeerde vrije beroepen is de berekening van de bijdragen voorlopig, op basis van het inkomen van het voorgaande jaar en daarna geregulariseerd.

Boeren

Voor landbouwers bestaat het basispensioen uit een forfaitair bedrag en een evenredig bedrag. Het forfait wordt als volgt berekend: volledig forfaitair pensioen (288,47 euro per maand) x aantal jaren als onbezoldigd landarbeider (uitsluitend of hoofdsom) / duur van de verzekering (afhankelijk van geboortejaar).

De proportionele pensionering is een pensionering in punten (waarvan de waarde momenteel 4.068 euro is). Het aantal verworven punten wordt vermenigvuldigd met de waarde van het punt en met de voltooide verzekeringsperiode gedeeld door de vaste verzekeringsperiode. Het aantal punten varieert naargelang het statuut (werknemer, gezinshulp, bedrijfsleider) en inkomen.

Welk pensioen voor een manager van een LLC?

De pensionering van de SARL-manager hangt af van zijn status binnen het bedrijf: als hij dat is minderheids- of gelijkwaardige aandeelhouder, wordt hij dan behandeld als een werknemer, en zijn bijdragen en pensioenbedragen zijn vrij gelijkaardig aan die van een werknemer. Aan de andere kant, als hij meerderheidsaandeelhouder iswordt hij beschouwd als een zelfstandige, met specifieke bijdragen en zijn eigen aanvullende pensioenregeling (zie hierboven).

Hoe combineert hij zijn ambtstermijn met zijn pensionering?

De combinatie van dienstverband en pensionering is mogelijk voor mensen die als bestuurder van een onderneming willen blijven werken. Om dit te doen, moet u de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, een volledig pensioen genieten en uw ouderdomspensioen hebben geliquideerd door alle activiteiten stop te zetten. Executive corporate officers zonder vergoeding kunnen worden vervolgd.

Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, is onder bepaalde voorwaarden combinatie van arbeid en gedeeltelijke pensionering mogelijk.

In dit geval mag het cumulatieve inkomen uit werk en het ouderdomspensioen een bepaald plafond niet overschrijden, wat overeenkomt met:

Voor managers die als TNS hebben gewerkt en een TNS-activiteit overnemen, 50 tot 100% van het PAS volgens de activiteitscategorie (geen limiet voor een activiteit die niet onder dit regime valt);

Voor voormalige gelijkgestelde managers in loondiensthet maandgemiddelde van de lonen van de laatste drie maanden van bezoldigde activiteit of 160% van het minimumloon als dit plafond gunstiger is voor de verzekerde.

Na het behalen van het pensioen is het voor de rechthebbenden op volledige opbouw mogelijk om een ​​activiteit direct te hervatten. Voormalige bezoldigde gelijkgestelde zaakvoerders die recht hebben op gedeeltelijke kapitalisatie moeten zes maanden wachten alvorens een activiteit te hervatten.