Doorstromen naar management: alles wat u moet weten om u voor te bereiden op uw loopbaanontwikkeling

Vooruitgang op het werk

Wat zijn de criteria om leidinggevende te worden?

De uitvoerende status is niet bij wet geregeld. Sinds 2020 definieert een nationaal interprofessioneel akkoord (ANI) deze status echter nauwkeuriger. Het geeft met name aan dat een managementfunctie het volgende inhoudt:

  • Een beroep doen op hoofdzakelijk intellectuele vaardigheden, blijkend uit een diploma hoger onderwijs of een beroepsopleiding, of erkend na beroepservaring;
  • Een invloed hebben op het denken of handelen van andere werknemers, en daardoor een impact hebben op de economische, sociale, maatschappelijke en/of ecologische activiteiten van het bedrijf;
  • Beschikken over voldoende initiatief en autonomie;
  • Heb echte verantwoordelijkheden en heb een impact op de werking en ontwikkeling van het bedrijf.

Maar de overeenkomst voegt er tegelijkertijd aan toe dat deze definitie niet bindend is: bedrijven kunnen een deels andere definitie van uitvoerende status hanteren om aan de vereisten van hun activiteiten te voldoen. De beste manier om de precieze lijst met criteria te kennen waaraan uw bedrijf moet voldoen om leidinggevende te zijn, is door dit aan uw manager, uw N+2 of de personeelsafdeling te vragen.

Wat is het voordeel van het overstappen naar een raamwerk?

Hoewel juridisch onnauwkeurig, heeft de uitvoerende status verschillende voordelen. Het is ideaal voor mensen die meer verantwoordelijkheden willen. De missies in deze functie omvatten sterk intellectueel werk en betrokkenheid bij de organisatie en ontwikkeling van het bedrijf. Het is daarom potentieel een bron van veel leerwerk en zeer stimulerend.

Deze status garandeert ook een grote autonomie, vooral bij de organisatie van de dagen, en de mogelijkheid om initiatieven te nemen. Hiermee kun je teams begeleiden en zo een carrière als manager leiden.

De uitvoerende status heeft ook een symbolisch voordeel. Binnen het bedrijf is het inderdaad een teken van loopbaanontwikkeling: een leidinggevende kan manager, expert of referent worden in zijn vakgebied, en zo worden zijn vaardigheden officieel erkend. In de samenleving in het algemeen associeert de collectieve verbeelding de status van leidinggevende met succes.

Een leidinggevende worden impliceert over het algemeen een beter salaris, hetzij bij validatie van de status, hetzij een paar maanden later, wanneer de leidinggevende zichzelf heeft bewezen. Naast – of soms in plaats van – een salarisverhoging kan het kaderstatuut ook toegang geven tot bepaalde voordelen in natura: meer telewerk of opleiding, beter kantoor, telefoon of computer, toegang tot bepaalde diensten, enz.

Wat verandert er als je het frame verandert?

De uitvoerende status impliceert een aantal veranderingen: meer autonomie, maar ook meer verantwoordelijkheden, zoals hierboven aangegeven. De arbeidsomstandigheden van de leidinggevenden zijn afhankelijk van de interne organisatie van de onderneming, maar ook van hun soort functie, met name of het om een ​​geïntegreerde leidinggevende of om een ​​onafhankelijke leidinggevende gaat. Een integraal manager werkt binnen een team en zijn uren komen in grote lijnen overeen met die van dit team. Voor hem gelden dan ook de gebruikelijke regels op het gebied van de arbeidstijd, met name de 35 uur per week, rust, maximale werkduur etc. Het is mogelijk om met hem uurpakketten af ​​te sluiten als hij veel overwerkt. In dit geval moet de manager een bepaald aantal uren per jaar, maand of week werken, afhankelijk van het type pakket, en heeft hij een zekere speelruimte bij de verdeling ervan over deze periode. Met iedere medewerker, leidinggevende of niet, kan een wekelijks of maandelijks uurpakket worden afgesloten, maar een jaarpakket kan alleen worden afgesloten met een leidinggevende, en mits een cao daarin voorziet.

Een autonome leidinggevende heeft een willekeurige werktijd, die niet van tevoren kan worden vastgelegd, en zijn schema’s kunnen niet van tevoren worden gecontroleerd. Hij werkt op uurbasis, doorgaans jaarlijks, of op dagbasis: hij moet een bepaald aantal dagen voor het bedrijf werken, maar het aantal gewerkte uren wordt niet gecontroleerd. Zijn autonomie bij het organiseren van zijn werkdag is zeer groot. De werkgever kan onafhankelijke leidinggevenden geen restrictief schema opleggen dat hun aanwezigheid op vooraf bepaalde tijdstippen in de onderneming vereist. Maar van zijn kant kan de manager niet om overuren vragen. De dagpas moet bij collectieve overeenkomst worden ingesteld.

Het vaste arbeidstijdtarief, wat het ook mag zijn, moet het voorwerp uitmaken van een bestuursakkoord en een schriftelijke overeenkomst, hetzij in de arbeidsovereenkomst, hetzij in een amendement.

Vanuit administratief oogpunt hebben leidinggevenden vaak een langere proefperiode, van vier maanden die één keer kunnen worden verlengd, of maximaal acht maanden, vergeleken met drie maanden die één keer kunnen worden verlengd voor supervisors en technici, en twee maanden die één keer kunnen worden verlengd, zowel voor werknemers als bedienden. Ook bij beëindiging van het contract kan de opzegtermijn langer zijn. De wet bepaalt geen minimale of maximale duur van de opzegtermijn. Elke cao kent daarom zijn eigen bepalingen, en de opzegtermijn voor leidinggevenden is vaak langer dan voor andere medewerkers.

Over het algemeen leidt de overstap naar een functie met een leidinggevende status tot een toename van de werkdruk. Van managers wordt een meer proactieve houding verwacht: er wordt van hen verwacht dat zij verantwoordelijkheden op zich nemen die impact hebben op de werking en ontwikkeling van het bedrijf, wat een sterke inzet van hun kant vereist. Het kan zijn dat zij teams moeten aansturen, maar dit gebeurt niet systematisch. Als de werknemer manager wordt en zijn functie behoudt, komt dat omdat hij deze kenmerken al heeft. De medewerker zal dan vooral administratieve wijzigingen waarnemen.

Manager worden: kunt u manager worden zonder goedkeuring?

Het uitgangspunt is dat als een arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd, de werkgever een wijziging moet opstellen en deze door de werknemer moet laten ondertekenen. De werkgever hoeft niet via een wijziging akkoord te gaan met de werknemer als hij enkel de arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden of kleding, wijzigt. Aan de andere kant is de wijziging verplicht zodra een essentieel onderdeel van het werk wordt gewijzigd. Dit is het geval als het gaat om beloning, werktijd en vooral de overgang naar een vaste prijs, of zelfs de aard van de baan, waaronder de uitgeoefende functies en de classificatie van de functie vallen.

Een statusverandering, zoals die van manager, is echter een daaruit voortvloeiende wijziging van de aard van het werk, die derhalve een wijziging van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt. In feite leidt dit op zijn minst tot een verandering in de functieclassificatie, vaak een verandering in de arbeidstijd en beloning. Dit betekent dat de werkgever een werknemer niet eenzijdig kan opwaarderen tot leidinggevende: de werknemer moet daarvoor toestemming geven.

Kun je manager worden zonder salarisverhoging?

Welke salarisverhoging om door te stromen naar het management? Het is een legitieme vraag, maar er is geen universeel antwoord. In veel bedrijven, en zelfs in de collectieve overeenkomsten van verschillende economische sectoren, vinden we salarisschalen die onderscheid maken tussen de verschillende functieclassificaties (arbeider, werknemer, supervisor, manager, enz.). Bij een leidinggevende functie zal de beloning van de medewerker dan afhankelijk zijn van het rooster dat bij de leidinggevenden hoort, en niet meer van hun oude rooster.

Deze roosters zijn echter niet verplicht. In dit geval zal de salarisverhoging afhangen van de onderhandelingen tussen de werknemer en de werkgever. Het kan zelfs voorkomen dat de werkgever een promotie naar een toppositie aanbiedt zonder een salarisverhoging aan te bieden. De nieuwe bestuurder kan dan met argumenten een verhoging van de beloning verzoeken. Ter herinnering: een overgang naar een uitvoerend statuut gaat gepaard met een verhoging van de socialezekerheidsbijdragen. Dit is een element waarmee rekening moet worden gehouden bij de onderhandelingen.

Einde carrière: kun je na je vijftigste of vóór je pensionering leidinggevende worden?

Er is geen minimum- of maximumleeftijd vereist om in aanmerking te komen. Sommige mensen zijn manager zodra ze hun hogere opleiding hebben afgerond, omdat hun diploma’s en de functies die ze bekleden met deze classificatie overeenkomen. Volgens de Beroepsvereniging voor Executive Employment (Apec), Executives doen er gemiddeld twaalf jaar over om hun status te verkrijgen. Maar het is ook mogelijk om laat in het leven een leidinggevende te worden, en zelfs slechts een paar jaar vóór pensionering. Aan de andere kant beschermt het worden van manager senioren niet tegen de gevolgen van werkloosheid: volgens Pôle Emploi en Apecvindt slechts 29% van de werkloze managers ouder dan 55 jaar binnen zes maanden een baan, vergeleken met 48% voor managers van alle leeftijden samen.

Als sociale bijdragen belangrijker zijn voor leidinggevenden, gaat het sinds 2019 niet om hun pensioenbijdragen, afgestemd op alle werknemers. Een promotie tot manager enkele jaren voor het einde van uw carrière heeft dus geen directe invloed op de hoogte van uw ouderdomspensioen. Wat hierop van invloed is, is de hoogte van het salaris. Een overstap naar een leidinggevende status na de leeftijd van 50 jaar is dus interessant als deze gepaard gaat met een salarisverhoging.

Is het beter om verder te trekken of in Etam te blijven?

Als wij een medewerker, een technicus of een supervisor (gegroepeerd onder het acroniem Etam) aanbieden, moet hij zichzelf de vraag stellen of hij geïnteresseerd is om de promotie te aanvaarden. De uitvoerende status heeft bepaalde voordelen (zie hierboven), maar ook bepaalde nadelen. Het vereist vaak een grotere werklast en een grotere betrokkenheid bij het bedrijf. Per categorie moet u zich ook informeren over het loonbeleid van het bedrijf, want een leidinggevende betaalt meer sociale zekerheidsbijdragen dan een Etam. Ten slotte vormen een grotere autonomie in werk en uren, een groter aandeel intellectueel werk (en dus potentieel meer kantoorwerk) en in bepaalde gevallen management een bron van aantrekkingskracht voor veel mensen, maar zijn niet geschikt voor alle temperamenten.

Zonder diploma slagen

Het is niet wettelijk verplicht om een ​​diploma hoger onderwijs te hebben om manager te worden, maar in feite is het wel heel vaak vereist, vooral omdat de nationale interprofessionele overeenkomst die de status van manager regelt, eraan herinnert dat de vaardigheden van een leidinggevende moeten worden bestraft door een diploma of door erkenning van zijn door de jaren heen ontwikkelde expertise. Het is echter mogelijk om zonder diploma leidinggevende te worden, hetzij met permanente opleiding, hetzij met validatie van opgedane ervaring, of soms via interne erkenning binnen het bedrijf.