Loonverlaging en Covid: kan uw bedrijf uw salaris verlagen?

Loon

Nee, de werkgever kan het salaris niet eenzijdig verlagen door een beroep te doen op de Covid-19

De arbeidswet beschermt de essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst. Salaris is daar een onderdeel van.

Salarisverlaging en werknemersovereenkomst

Het verlagen van het salaris van een werknemer, met een vast of voor bepaalde tijd contract, komt voor de werkgever neer op een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Goud, beloning is een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst en kan alleen worden gewijzigd met instemming van de werknemer. Deze laatste kan dus perfect de wijziging van het bedrag van zijn bezoldiging weigeren.

Wijziging van het contract is alleen mogelijk met toestemming van de werknemer. In de praktijk belet niets een werkgever dus om een ​​loonsverlaging aan te bieden vanwege de negatieve impact van het Coronavirus op de activiteit van het bedrijf om zo bij te dragen tot de collectieve inspanning. Hij kan het alleen opzetten met de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste.

Mogelijke salarisverlaging voor bepaalde beloningselementen

Zoals we hebben gezien, kan de werkgever de bezoldiging van een werknemer niet eenzijdig verlagen, zonder zijn instemming. Geldt deze regel voor alle elementen waaruit het salaris bestaat? Wat bedoelen we eigenlijk met salaris?

De regel volgens welke de werkgever het salaris van een van zijn werknemers niet mag verlagen, met vaste of tijdelijke contracten, zonder zijn instemming, is van toepassing op het basissalaris (d.w.z. het brutoloon vóór inhouding sociale premies en vóór betaling van sociale uitkeringen (het exclusief bonussen of overuren), maar ook voor bonussen die in de arbeidsovereenkomst staan.

Omgekeerd kunnen de beloningselementen die niet gecontracteerd zijn, d.w.z. die niet voorkomen in de arbeidsovereenkomst maar die voortvloeien uit een gewoonte of een collectieve overeenkomst in de onderneming, eenzijdig worden verminderd door de werkgever, zonder instemming van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld een uitzonderlijke bonus zijn of de bonus van 13e maand. In dat geval moet de werkgever de bedrijfsovereenkomst beëindigen of herzien alvorens over te gaan tot de vermindering van het inkomen. Opzegging van een overeenkomst verloopt volgens een strikte procedure.

Salarisverlaging en variabel deel

Voor het variabele deel berekend op basis van het behalen van de doelstellingen specificeert Camille Ventejou, advocaat-assistent bij Flichy Grangé Avocats:
“Wanneer de werkgever overweegt om een ​​essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst te wijzigen om een ​​van de economische redenen vermeld in artikel L. 1233-3, doet hij het voorstel aan de werknemer per aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Bij uitblijven van een reactie binnen één maand, of vijftien dagen indien de vennootschap onder curatele of in liquidatie verkeert, wordt de werknemer geacht de voorgestelde wijziging te hebben aanvaard.

Wat zijn de werkelijke en ernstige economische redenen die een voorstel tot loonsverlaging kunnen rechtvaardigen?

De wet somt duidelijk de reële en ernstige economische redenen op die een voorstel tot loonsverlaging kunnen rechtvaardigen. De redenen zijn niet inherent aan de persoon van de werknemer. Het gaat over :

Er is sprake van een significante daling van bestellingen of omzet wanneer de duur van deze daling, in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar, minstens gelijk is aan:

b) Twee achtereenvolgende kwartalen voor een bedrijf met minimaal elf werknemers en minder dan vijftig werknemers;

d) vier opeenvolgende kwartalen voor een bedrijf met driehonderd of meer werknemers;

3° tot een reorganisatie van de onderneming die nodig is om haar concurrentievermogen te vrijwaren;

minimum gebruikelijke. De economische moeilijkheden van het bedrijf worden niet noodzakelijkerwijs ingeroepen.

De economische prestatieovereenkomst vervangt de arbeidsovereenkomst, zonder dat daarvoor instemming van de werknemer nodig is. Als deze bezwaar maakt, riskeert hij ontslag wegens wangedrag.

Loonverlaging en gedeeltelijke werkloosheid

Als werknemers die tijdens de Coronavirus-epidemie gedeeltelijk werkloos zijn geworden inderdaad een verlies van salaris hebben gezien, als het bedrijf niet overvloedig is, is dit niet het primaire doel. Het doel is om de beloning te behouden, ook al kan de activiteit van de onderneming niet worden gehandhaafd.

Kan ik zelf een tijdelijke verlaging van mijn salaris voorstellen tijdens de gezondheidscrisis?

Klinkt het idee je gek in de oren? Sommige senior executives met de hoogste salarissen bestuderen deze optie echter, vooral in de bedrijven die het meest verzwakt zijn door de gezondheidscrisis. Met dit gebaar geven ze blijk van een vorm van solidariteit door een verlaging van hun salaris aan te bieden om zo concreet bij te dragen aan de duurzaamheid (of zelfs het voortbestaan) van het bedrijf waarin ze werken.

De reactie van Maître Ventejou

“Ja, niets weerhoudt je ervan om een ​​verlaging van je salaris aan te bieden om zo bij te dragen aan de collectieve inspanning. In dat geval zal het tijdelijke karakter van deze vermindering dan moeten worden vastgelegd bij de werkgever door uitdrukkelijk de duur en het nieuwe bedrag van de vergoeding te vermelden. Deze laatste mag niet lager zijn dan de Smic of het minimumloon uit de cao.specificeert allemaal dezelfde Maître Ventejou.

Interview door Sylvie Laidet