De dertiende maand: betaling en begunstigde

Loon

Wat is de 13e maand ?

13e maand is een uitzonderlijke bonus die sommige bedrijven aan hun werknemers betalen naast hun gebruikelijke salaris. Werknemers die er baat bij hebben, krijgen 13 maanden salaris in plaats van 12.

De dertiende maand kan worden toegekend bij besluit van de werkgever of voortvloeit uit de bedrijfsuitoefening. Inderdaad, wanneer de betaling ervan (C. werk. L.1242-14 en C. werk. L.3123-5).

Ons advies : om te weten welk recht binnen uw onderneming van toepassing is, raadpleegt u de collectieve arbeidsovereenkomst en, indien uw onderneming er een heeft afgesloten, de bedrijfsovereenkomsten. Deze laatste kan immers de reikwijdte beperken van de werknemers die genieten van de dertiende maand bonus, zelfs wanneer deze bonus is voorzien in een ruimere collectieve overeenkomst.

Berekening en wijze van betaling van de dertiende maand bonus

Het bedrag en de betalingsvoorwaarden van de dertiende maandsbonus verschillen van bedrijf tot bedrijf. De overeenkomsten of conventies die de bonus vastleggen, bepalen hoe de bonus moet worden berekend en wanneer en onder welke voorwaarden deze aan werknemers wordt uitbetaald.

Hoe wordt een 13 berekend?e maand ?

De dertiende maand kan overeenkomen met het bedrag van uw bruto basissalaris of worden berekend door het gemiddelde te bepalen van de salarissen die u in de loop van het jaar hebt ontvangen. Er wordt rekening gehouden met het basissalaris, maar ook met het variabele deel van het salaris.

Goed om te weten : afhankelijk van de voorwaarden die binnen uw onderneming gelden, kunnen uw afwezigheden of ziekteverlof een impact hebben op de berekening van het bedrag van de dertiende maandspremie. Uw afwezigheden kunnen immers worden meegeteld en, tenzij gunstigere contractuele bepalingen, worden de ziekte-uitkeringen niet in aanmerking genomen bij de berekening. Anderzijds kunnen afwezigheden van de werknemer die als effectieve arbeidstijd worden beschouwd, zoals betaalde vakantie of zwangerschaps- of vaderschapsverlof, niet tot gevolg hebben dat het bedrag van de bonus wordt verlaagd. Hetzelfde geldt voor afwezigheden die voortvloeien uit de uitoefening van een representatief mandaat.

Wanneer wordt de 13e maand betaald?

De datum en betalingsvoorwaarden van de bonus van 13e maanden worden in de regel voorzien in de overeenkomst die het opstelt.

De premie van 13e wordt doorgaans betaald aan het einde van het jaar, in december of aan het begin van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor het verschuldigd is.

Vaak wordt het in één keer uitbetaald, maar het kan ook het voorwerp zijn van meerdere betalingen, of worden uitgesplitst over het jaar en vervolgens in de vorm van een verhoging van het maandsalaris.

Goed om te weten : de werkgever moet het betaalde bedrag voor de dertiende maand op de loonstrook van de werknemer vermelden. De premie is niet vrijgesteld van het betalen van sociale premies en is onderworpen aan de inkomstenbelasting.

De premie van 13e maanden kan het worden verminderd na gedeeltelijke werkloosheid?

Concreet, kan de dertiende maand worden afgeschaft of verlaagd in verhouding tot de maanden die aan gedeeltelijke werkloosheid zijn besteed? Om deze vraag te beantwoorden, moet u het document raadplegen waarin de voorwaarden voor het betalen van de premie staan ​​vermeld. Afhankelijk van het toewijzingscriterium, bijvoorbeeld de arbeidstijd in het bedrijf of de ontvangen lonen over een bepaalde periode, weet u of uw gedeeltelijke werkloosheid een impact kan hebben op het bestaan ​​en de hoogte van uw 13e maand.

In onze twee voorbeelden is het bedrag van uw 13e maand wordt beïnvloed:

  • Arbeidstijd: gedeeltelijke werkloosheid komt overeen met niet gewerkte perioden. Afhankelijk van het aantal maanden/weken/dagen doorgebracht onder het deelactiviteitsregime, kan uw dertiende maandsbonus worden verminderd of afgeschaft.
  • Betrokken loon: gedurende de gehele periode dat u onder deze regeling bent geplaatst, heeft uw werkgever een WW-uitkering aan u uitbetaald. Om het bedrag van uw 13 . te berekenene maanden, zijn het deze vergoedingen die u moet optellen. Als uw bedrijf uw salaris niet op 100% heeft gehouden en uw bonus wordt berekend op basis van de salarissen die u over een bepaalde periode hebt ontvangen, wordt deze noodzakelijkerwijs verlaagd als gevolg van de daling van het salaris als gevolg van gedeeltelijke werkloosheid.

Omgekeerd heeft uw gedeeltelijke werkloosheid geen invloed op de betaling en het bedrag van de bonus als deze afhankelijk is van uw aanwezigheid in het bedrijf op een bepaalde datum (de bonus wordt bijvoorbeeld betaald aan alle werknemers die op 31 december in het bedrijf aanwezig zijn ).

13e maanden en Covid-19

Mag een werkgever het bedrag van een bonus verlagen met 13e maanden, vanwege de financiële moeilijkheden die hij doormaakt als gevolg van de Coronavirus-epidemie? ja, want de 13e maand maakt geen deel uit van de beloningselementen die contractueel zijn vastgelegd, dat wil zeggen die in de arbeidsovereenkomst staan. Het vloeit meestal voort uit een gewoonte of een collectieve overeenkomst in het bedrijf. Hierdoor kan deze eenzijdig door de werkgever worden verlaagd, zonder instemming van de werknemer. In dit geval moet de werkgever de bedrijfsovereenkomst beëindigen of herzien alvorens over te gaan tot vermindering van het bedrag. Opzegging van een overeenkomst verloopt volgens een strikte procedure.

Wat is de impact van ziekteverzuim op de 13e maand ?

Het bestaan ​​zelf of het bedrag van uw bonus van 13e maanden kan worden beïnvloed als de overeenkomst die hierin voorziet, het afhankelijk maakt van aanwezigheid of daadwerkelijke werktijd in het bedrijf.

Ik verlaat het bedrijf gedurende het jaar, kan ik een deel van mijn 13 . ontvangene maand ?

Als de bonus afhankelijk is van uw tijd in het bedrijf, ontvangt u deze dus naar rato van uw tijd daar. Je raakt het niet helemaal aan.

Aan de andere kant, als de betaling van de bonus afhankelijk is van de aanwezigheid van de werknemer in het bedrijf op een bepaalde datum en dat u op deze datum nog steeds in het personeelsbestand van het bedrijf zit, kunt u het volledige 13e maand.