Crisisbeheersing: welke houding aan te nemen?

Vooruitgang op het werk

Crisisbeheersing: definitie

Hoe een crisis te definiëren? De crisis is een evenwichtsstoornis. Verschillende elementen maken het mogelijk om een ​​crisis te identificeren. Het kan resulteren:

  • Van een onvoorziene gebeurtenis.
  • Van een gebeurtenis die een urgentie in de beslissing geeft.
  • Een gebeurtenis die het bedrijf bedreigt, en in het bijzonder het voortbestaan ​​ervan.
  • Een gebeurtenis die interne en externe gevolgen heeft voor het bedrijf.

Om deze ongekende situatie het hoofd te bieden, moeten de leden van het management van het bedrijf snel beslissingen nemen en nadenken over scenario’s om de crisis te beëindigen. Managers krijgen een leidende rol in crisisbeheersing. De managementfunctie komt hier volledig tot zijn recht. Waarom ? Omdat het management er is om de acties uitvoeren die zijn gedefinieerd om uit de crisis te komen en de maatregelen nemen om ze te bereiken. Maar ook om met de teams te communiceren over de belangrijkste strategische prioriteiten. Managers zullen moeten omgaan met moeilijke situaties en hun managementstijl moeten aanpassen.

Crisisbeheersing: voorbeeld

Crises maken deel uit van het zakelijke landschap en weinigen zullen er een meemaken. Tijdens hun bestaan ​​worden bedrijven geconfronteerd met complexe situaties die de implementatie van specifiek crisisbeheer vereisen. Er zijn veel voorbeelden van crisistypologie te noemen:

  • Technologische crises: ze houden verband met menselijk handelen en meer bepaald met de behandeling, het vervoer of de opslag van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu (nucleair, biologisch). Als voorbeeld kan de explosie van de AZF-fabriek worden genoemd.
  • Financiële crises: de onderneming beschikt niet meer over liquide middelen of beschikt binnenkort niet meer over de nodige liquide middelen voor de continuïteit van haar activiteiten. De financiële crisis kan lokaal zijn en alleen het bedrijf betreffen of wereldwijd, zoals die we in 2008 hebben meegemaakt.
  • Sociale crises: bijvoorbeeld de gele hesjescrisis in december 2018 of de stakingen van december 2019 in verband met de pensioenhervorming.
  • Ecologische crises: natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, droogtes, enz.
  • Gezondheidscrises: de vogelgriepepidemie, de Coronavirus-epidemie, de gekkekoeiencrisis, enz.

Crisisbeheersing in het bedrijfsleven: hoe te reageren?

Stel een toegewijd team samen

Als de crisis is vastgesteld, moet het bedrijf snel reageren om te proberen het zo snel mogelijk op te vangen. Als er al een crisisplan was opgesteld en voorgelegd aan de bedrijfsleiding, dan is het de uitdaging om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Als er geen noodplan is opgesteld of als dit laatste niet voldoende is om de huidige crisis te bedwingen, zullen de leden van het management maar ook de managers zich zo snel mogelijk moeten organiseren om zich het exitplan uit de crisis voor te stellen. De oprichting van een taskforce voor crisisbeheer of een crisiseenheidzal het bijvoorbeeld mogelijk maken om alle drijvende krachten van het bedrijf in een kleine groep samen te brengen en het plan voor te bereiden om de crisis te beëindigen.

Implementeer een crisiscommunicatiestrategie

Het management van het bedrijf moet de teams snel geruststellen door te communiceren over de middelen om de crisis op te lossen en door te luisteren naar de zorgen van de werknemers van het bedrijf. Zo dicht mogelijk bij het veld hebben de crisismanagers de hoofdtaak om de communicatie met het bedrijf tot stand te brengen en zullen zij de communicatiestrategie moeten opzetten.

Crisis omzetten in kansen voor verandering

Het beheersen van de crisis betekent het veranderen van bepaalde teampraktijken, het herzien van bepaalde overtuigingen, het opnieuw uitvinden van jezelf. De manager zal snel nieuwe doelen voor zijn team moeten stellen, nieuwe maatstaven moeten geven, in ieder geval op korte termijn. En slaag erin om iedereen samen te brengen rond het nieuwe project. Hiervoor moeten managers een beroep doen op een nieuwe vaardigheid, reactiviteit en federatie rond verandermanagement.

Op de langere termijn, na de crisis, zal het een kwestie zijn van het leren van lessen om de processen in het bedrijf te verbeteren.

Crisisbeheersing in het bedrijfsleven: hoe voorkom je het?

Introduceer risicomanagement in het bedrijf

Anticiperen is de beste manier om te voorkomen dat een bedrijfscrisis haar voortbestaan ​​in gevaar brengt. Het invoeren van risicomanagement en het analyseren van mogelijke risico’s in de projecten, beslissingen en acties van de onderneming blijkt een effectief middel om anticipatie mogelijk te maken.

Benoem een ​​crisismanager

Om te anticiperen op crisisbeheersing in een bedrijf, bestaat een oplossing erin om een ​​persoon stroomopwaarts aan te stellen die de rol van improvisatie beperkt: de crisismanager. Haar rol zal zijn om alternatieve scenario’s voor de crisis te ontwikkelen en om samen met organisaties crisisoplossingsmodellen voor te stellen die in geval van een crisis snel kunnen worden ingevoerd.

Leid managers op in crisisbeheersing

Preventie is de beste actie: managers en bedrijfsleiders trainen om stroomopwaarts te handelen en te voorkomen dat de crisis begint, dit is de uitdaging die nu voor alle bedrijven wacht.