Vergoeding arbeidsongevallen: bedrag en duur van de betaling

Loon

Verlies ik mijn salaris bij een arbeidsongeval?

U hebt een arbeidsongeval gemeld. Wat is de impact van het arbeidsongeval op uw loon? Maak je geen zorgen, de wet voorziet in compensatie voor gederfde lonen.

De dagvergoedingen van het CPAM bij een arbeidsongeval

Een werknemer die ziek is na een arbeidsongeval ontvangt een dagvergoeding (IJ). Deze IJ’s worden betaald door het Primair Ziekenfonds (CPAM), hetzij rechtstreeks aan de werknemer, hetzij aan de werkgever wanneer het salaris behouden is gebleven. Dit heet subrogatie (de werkgever treedt in de rechten van de werknemer).

Om de hoogte van het IJ te berekenen, stuurt de werkgever het CPAM een loonattest. Het Primair Zorgverzekeringsfonds berekent dan:

 • Het dagelijkse referentieloon, dat overeenkomt met het brutoloon van de maand voorafgaand aan de werkonderbreking, gedeeld door 30,42.
 • De netto dagwinst, die gelijk is aan het dagreferentieloon – 21%.

Bij een arbeidsongeval is de hoogte van de dagvergoeding gelijk aan:

 • 60% van het dagelijkse referentieloon tijdens de eerste 28 dagen van ziekteverlof, binnen de limiet van de netto dagwinst (maximaal € 205,84 in 2020),
 • 80% van dit dagelijkse referentieloon vanaf de 29e dag van werkonderbreking, binnen de limiet van de netto dagelijkse winst (maximaal € 274,46 in 2020).

Na 3 maanden staking en in geval van een algemene loonsverhoging kan het bedrag van de dagvergoeding worden verhoogd door toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst of door een bij ministeriële regeling vastgestelde herwaarderingscoëfficiënt.

Goed om te weten : dagvergoedingen zijn onderworpen aan inkomstenbelasting tot 50% van hun bedrag, aan de CSG (6,2%) en aan de CRDS (0,5%).

Bijkomende vergoedingen betaald door de werkgever bij een arbeidsongeval

Naast de dagvergoedingen die het CPAM uitkeert bij arbeidsongeval, is de werkgever een bijkomende vergoeding verschuldigd als de werknemer voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel L1226-1 van de Arbeidswet :

 • niet thuis, seizoensgebonden, tijdelijk of met tussenpozen tewerkgesteld zijn;
 • één jaar anciënniteit in het bedrijf hebben (anciënniteit beoordeeld op de eerste dag van werkonderbreking);
 • bewijs van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval overleggen;
 • het medisch attest binnen 48 uur na het ongeval naar zijn werkgever te hebben gestuurd;
 • gedekt zijn door de sociale zekerheid;
 • worden behandeld op Frans grondgebied of in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschap of in een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Tenzij er een voordeliger contractuele bepaling is, wordt de vergoeding berekend volgens de volgende methoden (artikel R 1226-5 van de Arbeidswet).

Welke vergoeding wordt uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval?

De arbeidsongeschiktheid die de bedrijfsarts vaststelt na een arbeidsongeval kan tijdelijk of blijvend zijn.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering bij arbeidsongeval

Wanneer de werknemer door de bedrijfsarts arbeidsongeschikt wordt verklaard, doet de arts een verzoek om een ​​tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (Cerfa nr. 14103) waarvan de werknemer deel 1 opstuurt naar het CPAM en deel 3 naar zijn werkgever.

De vergoeding wordt door het CPAM uitbetaald voor elke dag van de week (zaterdag, zondag en feestdagen inbegrepen) gedurende maximum één maand vanaf de dag na afgifte van de kennisgeving van arbeidsongeschiktheid (zonder wachttijd). De uitkering van de uitkering stopt zodra de werkgever overgaat tot herindeling in het bedrijf van de arbeidsongeschikte werknemer of hem ontslaat Voorbeeld: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 75% wordt het pensioenpercentage (50% / 2) + ( 25% X 1,5) = 62,5%

De uitkering voor blijvende arbeidsongeschiktheid is niet onderworpen aan inkomstenbelasting of premies sociale verzekeringen.

Bijkomende uitkering bij beroep op een derde en arbeidsongeval

Het PCRTP kan worden aangevraagd als de werknemer:

 • ontvangt een pensioen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval;
 • een blijvend arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan of gelijk aan 80% heeft;
 • fysiek niet in staat is om minimaal 3 handelingen van het dagelijks leven te verrichten of neuropsychische aandoeningen heeft die een gevaar opleveren voor de verzekerde of voor een derde.

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van het aantal gewone levenshandelingen dat de werknemer niet meer alleen kan uitvoeren (artikel L433-1 van het Wetboek van Sociale Zekerheid)).

CPAM dagvergoedingen

De uitbetaling van de dagvergoedingen begint de dag volgend op het arbeidsongeval, zonder wachttijd.

Ze worden om de 14 dagen betaald gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Ze stoppen op de dag van de genezing of consolidatie van de verwondingen, met de vaststelling door een arts van een definitief medisch attest van genezing of consolidatie.

Goed om te weten : bij terugval of verslechtering van de gezondheidstoestand gaat de vergoeding ook in op de dag volgend op het terugval, zonder wachttijd.

Aanvullende werkgeversvergoeding

De uitbetaling van de aanvullende vergoeding begint de dag die volgt op het arbeidsongeval, zonder wachttijd.

Het loopt door tot het einde van de werkonderbreking, maar binnen een per periode van 12 maanden vastgestelde limiet, die afhangt van de anciënniteit van de werknemer (zie bovenstaande tabel).