Vaardigheidsplan: definitie, interesse en implementatie

Vooruitgang op het werk

Wat is de definitie van een vaardigheidsontwikkelingsplan?

Professionele tool voor trainingsbeheer en -organisatie in het bedrijf is het plan voor de ontwikkeling van vaardigheden gericht op het verbeteren van de vaardigheden van de werknemers. Het vloeit voort uit de wet van 5 september 2018 voor “De vrijheid om je professionele toekomst te kiezen”, ingevoerd vanaf 1 januari 2019 ter vervanging van het opleidingsplan.
Het competentieontwikkelingsplan komt daarmee tegemoet aan een wettelijke verplichting van de werkgever jegens zijn werknemers. Volgens artikel L6312-1 van de arbeidswet, “De toegang van werknemers tot beroepsopleiding wordt gegarandeerd op initiatief van de werkgever als onderdeel van een plan voor de ontwikkeling van vaardigheden”.
Het plan voor de ontwikkeling van vaardigheden draagt ​​dus bij tot de naleving van de professionele verplichtingen van de werkgever, met name voor:

 • de aanpassing van medewerkers aan hun werkplek;
 • behoud van de werkgelegenheid van werknemers.

Wie kan een vaardigheidsontwikkelingsplan in het bedrijf implementeren?

Het vaardigheidsontwikkelingsplan is geldig voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte. Het is geïmplementeerd bij besluit van de werkgever, na overleg met de werknemersvertegenwoordigers. De werknemer heeft geen beslissingsbevoegdheid over opleiding in het kader van het vaardigheidsontwikkelingsplan.

Goed om te weten : opleiding geïnitieerd door de werknemer is afhankelijk van het persoonlijke opleidingsaccount (CPF).

Is het bindend voor de werknemer?

Als werknemer kunt u het vaardigheidsontwikkelingsplan niet weigeren als het tijdens uw werktijd wordt uitgevoerd. Indien het vaardigheden betreft die verplicht zijn voor de uitoefening van de activiteit, kan de werknemer de hem via het vaardigheidsontwikkelingsplan aangeboden opleiding niet weigeren.

U kunt een training echter weigeren als deze buiten uw werkuren is gepland. In dat geval kan uw weigering niet als een fout worden beschouwd en evenmin leiden tot een ontslagprocedure.

Waarvoor wordt een vaardigheidsontwikkelingsplan gebruikt?

Naast de juridische dimensie waaraan bedrijven zijn onderworpen, biedt het vaardigheidstrainingsplan:

 • Organiseer opleiding van medewerkers binnen het bedrijf, met name door te bepalen welke medewerkers moeten worden opgeleid en welke opleiding moeten worden gekozen.
 • Prioriteer en categoriseer training, tussen noodzakelijke en niet-verplichte trainingen
 • Definieer post-training, namelijk de implementatie van vaardigheidsbeoordelingen en VAE (de laatste vereist de instemming van de werknemer).
 • Op het niveau van het management en de HR-afdeling de interne ontwikkelingen vastleggen die aan het einde van het vaardigheidsontwikkelingsplan zijn gepland. Bij een toezegging aan werknemers is de werkgever verplicht de functie en/of het salaris te wijzigen.

Noteren : indien de formalisering van het vaardigheidstrainingsplan niet wettelijk verplicht is, is het echter aan te raden om al deze punten af ​​te bakenen.

Hoe implementeer je een vaardigheidsontwikkelingsplan?

Onder de verantwoordelijkheid van de afdeling personeelszaken wordt het ontwikkelingsplan voor vaardigheden in verschillende fasen ontwikkeld:

 • De definitie van het bedrijfsproject.
 • Evaluatie van collectieve en individuele opleidingsbehoeften.
 • Het onderscheid tussen noodzakelijke opleiding en niet-verplichte opleiding bij de uitoefening van de activiteit van werknemers.
 • Kostenevaluatie en prioritering van opleidingsacties.
 • Raadpleging van personeelsvertegenwoordigers, die suggesties kunnen doen en een formeel advies moeten uitbrengen.
 • Effectbeoordeling van het plan voor de ontwikkeling van vaardigheden, door middel van de beoordeling van de vaardigheden en de validatie van opgedane ervaring.

De uitvoering van het plan voor de ontwikkeling van vaardigheden vereist het informeren van de werknemers van het bedrijf en vervolgens het organiseren en aanpassen van de werktijd. De ontwikkeling van vaardigheden gebeurt – op enkele uitzonderingen na – tijdens de werktijd, het wordt beschouwd als effectieve werktijd en maakt het daarom mogelijk om zijn salaris houden.

Het vaardigheidsontwikkelingsplan kan betrekking hebben op: vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteitnet zoals niet-verplichte vaardigheden. In dit tweede geval kan de opleiding tijdens of buiten werktijd plaatsvinden.

Wat zijn de verschillen tussen het trainingsplan en het vaardigheidsontwikkelingsplan?

Sinds januari 2019 vervangt het vaardigheidsplan het opleidingsplan.
Indien de wettelijke verplichtingen van de werkgever gehandhaafd blijven, beantwoordt het vaardigheidsontwikkelingsplan daarentegen aan een lijst van verminderde acties ten opzichte van het opleidingsplan.
Het omvat training, beoordeling van vaardigheden en Validatie van opgedane ervaring (VAE). Het omvat de mogelijkheid van afstandsonderwijs. Ten slotte maakt het een onderscheid tussen verplichte opleidingen “volgens de wet” en niet-verplichte opleidingen.