Gedeeltelijke werkloosheid: hoe controleer je je loonstrook in 2021?

Loon

Aanpassing van de gegevens op de loonstrook bij gedeeltelijke werkloosheid

Om meer te weten te komen over gedeeltelijke werkloosheid, nodigen we u uit om ons speciale artikel te raadplegen.

De nieuwe verplichte informatie op de loonstrook bij gedeeltelijke werkloosheid

L’artikel R. 3243-1 van de Arbeidswet wordt gewijzigd door decreet nr. 2020-325 van 25 maart 2020 (art. 1) om, onder de nieuwe verplichte informatie op de loonstrook, de bedragen op te nemen die voor gedeeltelijke activiteit zijn betaald (dit komt overeen met uw “nieuwe ” salaris), het tarief dat wordt gehanteerd om de vergoeding te berekenen, maar ook het aantal gecompenseerde uren:

a) Het aantal gecompenseerde uren;

c) De bedragen die voor de betreffende periode aan de werknemer zijn betaald”.

Waar vind je deze nieuwe verplichte informatie op de loonstrook?

“1° de naam en het adres van de werkgever alsook, in voorkomend geval, de aanduiding van de vestiging waarvan de werknemer afhankelijk is;

3° Indien van toepassing, de titel van de branche-cao die op de werknemer van toepassing is of, bij gebreke daarvan, de verwijzing naar het arbeidswetboek voor de bepalingen met betrekking tot de duur van het betaald verlof van de werknemer en de duur van de opzegging bij opzegging van de arbeidsrelatie;

5° De periode en het aantal arbeidsuren waarop het loon betrekking heeft, in voorkomend geval onderscheid makend tussen de uren betaald tegen het normale tarief en die welke een verhoging voor overwerk of om een ​​andere reden bevatten en met vermelding van het tarief of de tarieven die van toepassing zijn op de bijbehorende uren:

b) Vermelding van de aard van de berekeningsgrondslag wanneer deze berekeningsgrond bij wijze van uitzondering niet de duur van de arbeid is;

7° het bedrag van het brutoloon van de werknemer;

b) de aard en het bedrag van andere betalingen en inhoudingen dan vermeld in a die over de periode zijn gedaan, in het bijzonder voor de betaling van kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer;

10° het bedrag van het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk heeft ontvangen;

12° de data van de vakantie en het bedrag van de overeenkomstige vergoeding, wanneer een periode van jaarlijkse vakantie is opgenomen in de betrokken loonperiode;

14° Het totaalbedrag betaald door de werkgever, zijnde de som van de bezoldigingen vermeld in 7° en de bijdragen en bijdragen verschuldigd door de werkgever vermeld in a van 8°, verminderd met de vrijstellingen en vrijstellingen van dezelfde inschrijvingen en bijdragen vermeld in 13 °;

(D. n° 2020-325 van 25 maart 2020 met betrekking tot deelactiviteit).

Gedurende deze tijd kunnen ze de werknemer het document blijven bezorgen dat is voorzien door deartikel R. 5122-17 van de Arbeidswet in zijn eerdere versie: “ter gelegenheid van de betaling van de deelactiviteitstoelage wordt aan de werknemer door de werkgever een document overhandigd dat het aantal gecompenseerde uren, de toegepaste tarieven en de betaalde bedragen voor de betrokken periode aangeeft, of, in geval van rechtstreekse betaling, door het service- en betalingsbureau”naast de loonstrook.

Voorbeeld van een loonstrook

Om u een beter inzicht te geven in de veranderingen die het gevolg zijn van werktijdverkorting op uw loonstrook, bieden wij u een voorbeeld van een loonstrook voor een leidinggevende met een vast dagtarief, 217 dagen per jaar:

  • Bruto maandsalaris: 3083,33 euro (voor 100% van de in theorie gewerkte uren).
  • Deze werknemer werd gedurende 9 dagen gedeeltelijk werkloos gesteld, wat overeenkomt met 66,60 niet gewerkte uren.
  • Dit komt overeen met een bedrag van 1.353,91 euro bruto, dat wordt afgetrokken van zijn maandelijkse bezoldiging van 3.083,33 euro.

Op de loonstrook staat ook het bedrag van de deelactiviteitstoelage, wat overeenkomt met 70% van het niet-ontvangen brutoloon wegens zijn 66,60 niet gewerkte uren, zijnde 70 X 1.353,91/100 = 947,72 euro.

Het is noodzakelijk om 135,40 euro extra deelactiviteitentoeslagen toe te voegen. Ze komen overeen met het bedrag dat door de werkgever wordt betaald over het deel dat het wettelijke bedrag aan de werknemer voor elk niet gewerkt uur overschrijdt.

Noteren : de regel “Regul act. Partielle” komt overeen met een door de vennootschap aangebrachte bedragaanpassing.