Vakantiegeld

Loon

Feestdag: werkloos of gewerkt?

Feestdagen worden niet per se niet gewerkt

11 feestdagen worden vermeld door deartikel L3133-1 van de Arbeidswet (Aan deze wettelijke feestdagen kunnen er feestdagen worden toegevoegd die specifiek zijn voor bepaalde departementen, zoals Elzas-Moezel, of voor bepaalde beroepen, Saint-Éloi voor werknemers in de metaalindustrie):

 • 1eh Januari ;
 • Tweede Paasdag ;
 • 1 mei;
 • 8 mei;
 • de Hemelvaart;
 • Witte maandag;
 • 14 juli;
 • De veronderstelling ;
 • Allerheiligen;
 • 11 november;
 • Kerstdag.

Behalve 1eh Mei, de door de Arbeidswet voorziene feestdagen zijn alleen niet-werkdagen als ze voorzien zijn in een bedrijfs- of vestigingsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, een conventie of een brancheovereenkomst. Bij gebrek aan vastgelegde regels stelt de werkgever de feestdagen vast. Deze regel is niet van toepassing op 1 mei aangezien deze laatste wettelijk een feestdag en niet-werkdag is voor alle werknemers “De verloren uren werk als gevolg van werkloosheid op feestdagen geven geen aanleiding tot herstel” (C. trav., art. L3133-2). Het principe is vastgelegd in de wet. Omgekeerd kan de werknemer geen extra niet gewerkte dag aanvragen als deze in het weekend valt.

Lees ook >> Hebben managers werktijden?

Vergoeding op feestdagen: wat zegt de wet?

Het geval van de feestdag

Er zijn twee gevallen te onderscheiden:

 • Niet-werkende feestdagen, behalve de 1eh Mei: het principe is eenvoudig en wordt uiteengezet in artikel L3133-3 van de arbeidswet, “Werkloosheid op feestdagen mag niet leiden tot loonverlies voor werknemers met een anciënniteit van in totaal ten minste drie maanden in het bedrijf of de vestiging”. De bezoldiging blijft volledig behouden indien de werknemer minstens 3 maanden anciënniteit heeft.
 • 1 mei: de bezoldiging blijft in zijn geheel behouden.

Goed om te weten : de feestdag die valt op een normaal gesproken niet gewerkte dag (bijvoorbeeld het weekend) heeft geen invloed op het salaris.

Consulting : in de praktijk vereisen veel cao’s deze anciënniteitsvoorwaarde van 3 maanden niet. Raadpleeg uw cao om erachter te komen wat dit is.

De zaak van de vakantie werkte

Laten we op basis van hetzelfde principe onderscheiden:

 • Gewerkte feestdagen, behalve 1 mei: tenzij gunstiger contractuele bepalingen, wanneer de feestdag wordt gewerkt, ontvangt de werknemer zijn gebruikelijke vergoeding.
 • 1 mei: wie op 1 mei werkt, krijgt een verdubbeling van zijn loon.

Het geval van de feestdag tijdens het verlof van de werknemer

Een niet-werkende feestdag in het bedrijf die valt tijdens een periode van betaald verlof wordt niet verrekend met het aantal opgenomen verlofdagen. Omgekeerd, als de dag in het bedrijf wordt gewerkt, telt deze als een vrije dag.

Lees ook >> Hoe u uw vakantie in 2019 kunt verdubbelen (om voor uw professionele leven te zorgen)

Update op de solidariteitsdag: feestdag of werkdag?

Wat is een dag van solidariteit?

De solidariteitsdag, die sinds 2004 is opgericht om acties voor de autonomie van ouderen of gehandicapten te financieren, gaat alle werkenden aan en is gepland voor artikelen L3133-7 en volgende van de Arbeidswet. Het heeft de vorm van een werkdag van 7 extra uren in het jaar, onbetaald.

Goed om te weten : de arbeidsduur is evenredig met de contractduur voor deeltijdse werknemers. Voor kaderleden waarvan de vergoeding wordt berekend op basis van een jaarlijks aantal werkdagen (forfaitaire dagen), wordt de duur berekend binnen de limiet van de waarde van één werkdag.

Om dit te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden voor medewerkers:

 • Werken tijdens een voorheen niet-werkende feestdag, behalve 1 mei (bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag).
 • Werken tijdens een RTT-dag.

Door wie is het ingesteld?

Een bedrijfs- of vestigingsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, een conventie- of brancheovereenkomst bepaalt de voorwaarden voor de uitvoering van de solidariteitsdag. Deze overeenkomst kan het volgende omvatten:

 • Ofwel werken op een eerder niet-werkende feestdag anders dan 1 mei;
 • Of de arbeid van een rustdag die wordt toegekend op grond van de collectieve overeenkomst die is gesloten op grond van artikel L. 3121-44;
 • Of elke andere modaliteit die het mogelijk maakt om zeven uur eerder niet gewerkt te werken in toepassing van conventionele bepalingen of bedrijfsorganisatorische modaliteiten.

Bij gebreke van vastgelegde regels stelt de werkgever, na overleg met de CSE, de procedures voor de uitvoering van deze dag vast.

Wordt de solidariteitsdag betaald?

De solidariteitsdag geeft geen aanleiding tot vergoeding, binnen de limiet:

 • 7 uur voor bezoldigde werknemers, bij deeltijdarbeid naar rato van de contractduur verminderd;
 • één dag werk voor de werknemer die op vaste dagbasis werkt.