Salarisvoorschot: aanvraag en betaling

Loon

Wat is een salarisvoorschot?

Een salarisvoorschot is een bedrag dat een werkgever instemt met vooruitbetaling aan een werknemer voor ingeplande maar nog niet uitgevoerde werkuren. Voorschot op salaris wordt niet direct gedefinieerd door de arbeidswet.

Voorbeelden van situaties waarin salarisvoorschotten worden aangevraagd : een werknemer vraagt ​​op 20 juni aan zijn werkgever een voorschot op zijn salaris voor de maand juli; een werknemer vraagt ​​bij aanvang van het contract aan zijn werkgever een loonvoorschot van 1.000 euro…

Een werkgever is niet verplicht een salarisvoorschot te accepteren. Het betaaldagvoorschot is een vorm van lening, maar het is een specifieke lening. De jurisprudentie onderscheidt het van een geldlening die een werkgever buiten zijn contractuele arbeidsrechtelijke relatie aan een werknemer zou kunnen verstrekken. Het als zodanig aan te merken salarisvoorschot dient te worden terugbetaald door inhoudingen op het eerstvolgende salaris van de werknemer en op zijn loonstroken vermeld te staan.

Goed om te weten : als werkgever en werknemer verschillende terugbetalingsvoorwaarden overeenkomen, ongeacht hun maandinkomen, dan is het geen loonvoorschot, maar een burgerlijke lening en valt deze laatste niet onder het arbeidsrecht.

Wat is het verschil tussen een aanbetaling en een verzoek om een ​​salarisvoorschot?

Het salarisvoorschot is gebaseerd op een discretionaire afspraak door de werkgever. Het moet niet worden verward met de aanbetaling die een werknemer in het midden van elke maand mag vragen en ontvangen.

De betaling van een voorschot op het loon is voorzien in artikel L3242-1 van de Arbeidswet: “termijnen op onderhanden werk worden niet beschouwd als voorschotten”. Hierdoor kan een werkgever 1/10e van de bezoldiging van een werknemer voor de terugbetaling van zijn voorschot en op deze bezoldiging een eventuele aanbetaling in mindering brengen.

Voor een werknemer die bijvoorbeeld een nettoloon van 3.000 euro per maand ontvangt, en die in de loop van de maand zowel een voorschot op het salaris van 500 euro als een voorschot op het salaris van 1.000 euro zou hebben ontvangen, zou de vergoeding als volgt kunnen worden geregeld :

  • inhouding van de aanbetaling van 500 euro en inhouding van 10% van zijn netto loon als terugbetaling van het voorschot, d.w.z. 300 euro op het einde van de maand: de werknemer ontvangt 3000 – 500 – 300 = 2.800 (hij is nog 1.000 – 300 = 700 verschuldigd euro aan zijn werkgever);
  • inhouding op maandsalaris van 300 euro voor 2 maanden, daarna 100 euro de laatste maand om de terugbetaling van het voorschot te regelen.

Hoe worden de sociale lasten voor het salarisvoorschot berekend op de loonstrook?

Bij het uitbetalen van het loonvoorschot aan de werknemer mag de werkgever het bedrag aan werknemers- en werkgeversbijdragen niet inhouden. Hij betaalt het gehele overeengekomen bedrag aan de werknemer.

De premies worden dan geleidelijk in mindering gebracht op het maandelijkse nettosalaris naarmate de terugbetaling plaatsvindt.

Het bedrag dat door de werkgever wordt ingehouden voor de terugbetaling van het voorschot en als inhouding op het loon, moet verplicht op elke betrokken loonstrook worden vermeld met de precisie “voorschot op het loon” onder de lijn “netto belastbaar”.

Goed om te weten : het voorschot op het loon is belastbaar op dezelfde wijze als het overige inkomen van de werknemer, de maand waarin het is betaald.

Wat gebeurt er met de vergoeding van het salarisvoorschot bij ontslag of ontslag?

Als u het bedrijf verlaat, bijvoorbeeld bij ontslag of ontslag nadat u een verzoek om een ​​salarisvoorschot heeft ontvangen, geldt de regel van 1/10e is niet van toepassing op de bedragen van uw saldo van een rekening die niet het karakter van salaris heeft.

Uw werkgever kan het volledige bedrag dat u hem verschuldigd bent voor uw salarisvoorschot aftrekken van bepaalde bedragen, zoals een ontslagvergoeding of een schadevergoeding.

In geval van een conflict kan de niet-terugbetaalde werkgever naar de arbeidsrechtbank stappen.