Parttime: welke vergoeding?

Loon

Parttime: definitie

Het arbeidswetboek definieert deeltijds in artikel L3123-1: 1° op de wettelijke arbeidstijd of, wanneer deze minder is dan de wettelijke arbeidstijd, op de arbeidstijd die in overeenkomst is vastgelegd voor het filiaal of bedrijf of de geldende arbeidsduur in de vestiging;

3° Op de jaarlijkse arbeidsduur die voortvloeit uit de toepassing tijdens deze periode van de wettelijke arbeidstijd, zijnde 1.607 uur, of, indien deze lager is, de arbeidsduur die in overleg voor het filiaal of bedrijf is vastgelegd of de in de inrichting geldende arbeidsduur.

De deeltijdwerknemer werkt korter dan een voltijdwerknemer, zonder onder een minimum te gaan. De deeltijdse werknemer geniet van een minimale wekelijkse arbeidstijd vastgelegd in een overeenkomst of een uitgebreide brancheovereenkomst. Bij gebreke van overeenstemming wordt de minimale arbeidstijd vastgesteld op 24 uur per week of, indien van toepassing, op het maandelijkse equivalent van deze duur of de equivalente duur in geval van verdeling van de arbeidstijd over een periode langer dan de week en ten hoogste gelijk aan naar het jaar.

Goed om te weten : contractuele of wettelijke uitzonderingen op deze minimale arbeidsduur zijn voorzien in het arbeidswetboek.

Lees ook >> Vragen om een ​​4/5e: gebruiksaanwijzing

Hoe deeltijdloon berekenen?

De deeltijdwerknemersbeloning wordt door de werkgever berekend op pro rata van zijn werkuren.

Voorbeelden:

  • Een werknemer die voor 80% werkt, ziet zijn bezoldiging met 20% verlaagd ten opzichte van een voltijdse werknemer met dezelfde kwalificaties.
  • Een werknemer die 50% werkt, krijgt 50% minder salaris dan een werknemer die voltijds werkt.

Hoe zit het met participatie en winstdeling voor deeltijdse werknemers? Participatie en winstdeling laten medewerkers profiteren van de bedrijfsresultaten. Dit zijn spaarregelingen voor werknemers. Ze worden in overleg op ondernemingsniveau ingesteld. De uitkering van winstdelende en winstdelende bonussen kan gebeuren op voet van gelijkheid of volgens een combinatie van criteria die binnen de onderneming zijn gedefinieerd, in het bijzonder de tijd die in de onderneming wordt doorgebracht.

Lees ook >> Personeelsbesparingen: principe en werking

Wat zijn overuren en hoe worden ze uitbetaald?

De gewerkte uren buiten de arbeidstijd vermeld op het contract worden beschouwd als “extra” uren (het equivalent van overwerk voor voltijdse werknemers). Elk gewerkt overwerk geeft aanleiding tot een loonsverhoging.

Belangrijk : overwerk mag er niet toe leiden dat de door een deeltijdse werknemer vervulde arbeidsduur op de wettelijke arbeidsduur komt.

Noteren : de wetten van 22 en 24 december 2018 (Nee. 2018-1203 en Nee. 2018-1213) een vrijstelling van werknemersbijdragen voor overwerk invoeren vanaf 1 januari 2019. Ook de beloning gekoppeld aan het verrichten van deze overuren is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een maximum van € 5.000 per werknemer en per jaar.

Lees ook >> Overwerk: welke vrijstellingen?