Het betaalde verlof dat werknemers en ambtenaren kunnen aanvragen zonder concessielimiet

Nieuws

Voor werknemers in loondienst, ambtenaren en ander overheidspersoneel gelden twee verschillende regelingen. De eerste door het Arbeidersstatuut (ET) en de tweede door het Basisstatuut van overheidspersoneel (EBEP). Beide groepen echter hetzelfde betaalde verlof delen die, wanneer dit gerechtvaardigd is, de vennootschap of de administratie verplicht het volgende moet verlenen: verhuisvergunning.

In het geval van werknemers in loondienst, die zijn ingehuurd door een bedrijf of werkgever, wordt dit geregeld door artikel 37.3 van de ET, waarin wordt vastgelegd dat “één dag per verplaatsing van de gewone verblijfplaats.” CAO's kunnen dit verlof echter verbeteren, waardoor er meer dagen mogelijk zijn. Het is dus belangrijk om dit te herzien.

Zoals vastgelegd in de regelgeving en uitgelegd door UGT, kan de verhuisdag worden gebruikt voor het uitvoeren van verschillende procedures met betrekking tot de overdracht en hoeft deze niet noodzakelijkerwijs te worden gebruikt voor de overdracht van meubilair. In werkelijkheid, Je kunt het ook bestellen, ook als er geen meubels te verhuizen zijn.zoals bepaald door de uitspraak van het Hooggerechtshof van 7 mei 1992.

In het geval van ambtenaren is de verhuisvergunning opgenomen in artikel 48 van de EBED, waarin ook een dag wordt vastgelegd ‘voor verhuizing zonder van woonplaats te veranderen’. Echter, net als bij werknemers kan deze vergunning, afhankelijk van het openbaar lichaam, verlengd worden. In het geval van ambtenaren van de Gemeenschap van Madrid is dit bijvoorbeeld twee opeenvolgende kalenderdagen, zoals weergegeven op hun website.

De verhuisvergunning, zonder verleningslimiet

Zoals UGT besluit: “de wet specificeert niet het aantal keren dat dit betaald verlof kan worden aangevraagd. Daarom, Er kan zo vaak van worden genoten als nodig is en zolang het naar behoren gerechtvaardigd is.”. Dat wil zeggen dat telkens wanneer er een verandering van gewone verblijfplaats heeft plaatsgevonden, hierom kan worden verzocht.

In die zin moet worden opgemerkt dat dit noodzakelijk is verantwoorden deze vergunning en moet u mogelijk een van de volgende documenten aan het bedrijf overleggen: het kentekenbewijs; het contract voor de verkoop of verhuur van de woning; het contract dat is afgesloten met het verhuisbedrijf, als deze dienst is gecontracteerd; of de afvoer van een van de leveringen op het nieuwe adres.

In het geval van ambtenaren bevat het Basisstatuut van overheidsambtenaren geen enkele beperking, dus het is duidelijk dat, zolang het gerechtvaardigd is, hierom kan worden gevraagd wanneer dat nodig is.

Hoe vraagt ​​u een verhuisvergunning aan?

Net als elke andere toestemming, moet schriftelijk worden aangevraagd, per brief of e-mail, zodat deze formeel wordt geregistreerd. Wat betreft de voorafgaande kennisgeving waarmee dit verlof moet worden aangevraagd, bepaalt het Arbeidsstatuut niet dat voorafgaande kennisgeving moet worden gedaan. U moet dus bij de toepasselijke cao nagaan of daarin een tijdslimiet is opgenomen. Ook als dit niet het geval is, wordt het altijd aanbevolen om dit zo lang mogelijk van tevoren aan te vragen.

Ook geeft het EBEP niet vooraf aan met welk tijdstip dit aangevraagd moet worden, zodat zij bij ambtenaren en medewerkers zullen moeten nagaan of de organisatie of het bestuur waarvoor zij werken dit aspect wel geregeld heeft. Volgens 'Legal Concepts' geldt er doorgaans een opzegtermijn van 10 dagen.